Uttarakhand Tourism

Tag: submerging tehri town

  • photo

    Tehri Dam - Dec 05

Uttarakhand Photos - submerging tehri town
Uttarakhand Tourism

Tag: submerging tehri town

  • photo

    Tehri Dam - Dec 05